NEUTRALIZÁCIA ODPADOVÝCH VÔD

Máme modernú čistiareň odpadových vôd, ktorá sa vyznačuje vysokou efektivitou čistenia odpadových vôd, ktoré stekajú z celého závodu. Odpady po galvanizácii, ktoré vznikajú počas čistenia odpadových vôd, odovzdávame na spracovanie a odstránenie príslušnému certifikovanému odberateľovi.

Vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov Regionálneho fondu ochrany životného prostredia i vodného hospodárstva v Krakove, sme v roku 2018 odovzdali do prevádzky automaticky riadený, moderný neutralizátor odpadových vôd, ktorý sa vyznačuje vysokou výdatnosťou čistenia odpadových vôd, ktoré stekajú z celého nášho závodu.

Naša spoločnosť zohľadňujúc ochranu životného prostredia používa moderné a vysoko efektívne technológie, ktoré obmedzujú množstvo vytváraných odpadov a odpadových vôd. Moderná čistiareň odpadových vôd, do ktorej stekajú všetky odpadové vody vznikajúce počas výrobných procesov, zaručuje ich úplné a dôkladné očistenie. Odpady po galvanizácii, ktoré vznikajú počas čistenia odpadových vôd, odovzdávame na spracovanie a odstránenie príslušnému certifikovanému odberateľovi.

V rozsahu ochrany životného prostredia spĺňame požiadavky Európskej únie a v našom podniku aktuálne zavádzame normu ISO 14001:2015.

ÚPRAVA A DEMINERALIZÁCIA VODY

V procese úpravy a demineralizácie vody používame iónovo-výmenné technológie. Vďaka tejto metóde sa z vody dajú odstrániť prakticky všetky rozpustené iónové látky.

Iónová výmena prebieha v systéme dvoch nádob. Jedna je vyplnená vysoko kyslým katexom, prebieha tu vodíkový cyklus. Druhá nádoba je vyplnená anexom (vysoko zásadovým), prebieha tu vodíkovo-kyslíkový cyklus. V našej spoločnosti demineralizáciu využívame aj na čistenie odpadových vôd v uzavretom okruhu.

Vďaka použitiu tejto technológie sme mohli radikálne znížiť spotrebu vody v technologickom procese.

ČISTENIE VZDUCHU

Čoraz prísnejšie štandardy ochrany životného prostredia si vyžadujú čoraz intenzívnejšie obmedzovanie rôznych emisií nečistôt. Aby sme splnili tieto očakávania, investovali sme do moderného systému očisťovania vzduchu.

V praxi je najefektívnejšou technológiou čistenia vzduchu filtrácia namokro, inak povedané absorpcia. V tomto prípade sa ako filtračné zariadenia používa tzv. skruber. Jeho optimálna konštrukcia umožňuje získať výdatnosť absorpcie na úrovni presahujúcej 97 %. Princípom fungovania skruberov je prečerpávanie znečisteného vzduchu do špeciálnej komory, vo vnútri ktorej dochádza k priamemu kontaktu s príslušným množstvom vody. Rýchlosť a efektívnosť zachytávania čiastočiek nečistôt kvapkami vody závisí od použitej technológie, konštrukcie a veľkosti daného skrubera. Zmes vody a nečistôt, ktoré vychádzajú zo skrubera, pravidelne steká do našej čistiarni odpadových vôd, kde je znečistená voda neutralizovaná.